Barion Pixel

93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről

10/B. § *  (1) A szakmai továbbképzésre kötelezett könyvviteli szolgáltatást végző személy (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezett) a 10. § (1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettségét az e rendelet szerinti kreditpont-minősítési eljárás keretében megállapított kreditpontok megszerzésével teljesíti.

 

(2) *  A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 16 kreditpontot kell megszereznie. Az adott továbbképzési évben a 16 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem vehetők figyelembe a következő évek továbbképzési kötelezettsége teljesítése szempontjából. Ugyanazon minősített továbbképzési program – ide értve annak elektronikus változatát – csak egyszer jogosít kreditpontra.

 

(3) A 16 kreditpontból legalább 8 kreditpontot számvitel témakörben minősített szakmai továbbképzésen kell teljesíteni.

 

(4) A továbbképzésre kötelezettnek a (2) bekezdés szerinti kreditpont értékből minden szakterületen, amelyen regisztrációval rendelkezik, legalább 4 kreditpontot a szakterületeire minősített speciális továbbképzéseken kell megszereznie.

 

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítésébe nem számít be a (7), illetve a (12) bekezdésnek megfelelően megszerzett kreditpontok értéke.

 

(6) *

 

(7) Továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési év során – a (8) bekezdés szerinti szakmai szervezet tagjaként – jogosult a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken részt venni.

 

(8) *  A (7) bekezdés alkalmazásában szakmai szervezetnek minősül a honos joga alapján létrejött azon egyesület, köztestület, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

 

  1. a) az adott továbbképzési év kezdetét megelőzően legalább 2 évvel megkezdte tevékenységét, amelynek során a pénzügyi ágazatba tartozó témakörökben szakmai konzultációk, képzések, szakmai rendezvények szervezését is végzi tagjai számára,

 

  1. b) nyilatkozik arról, hogy az általa szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken évente legalább 200 különböző, könyvviteli szolgáltatást végző személy jogosult részt venni tagként,

 

  1. c) évente legalább 5 olyan szakmai konzultációt, képzést, szakmai rendezvényt szervez, amely lehetőséget biztosít a könyvviteli szolgáltatást végző tagok számára a tevékenységük gyakorlása során felmerült kérdések megvitatására.

 

(9) *  A (7) bekezdés szerinti kreditpont elismerésének feltétele, hogy a (8) bekezdés szerinti szervezet kérje a szakmai szervezetként történő elismerését…

 

(10) *  A szakmai szervezet és a szakmai szerveződést működtető gazdálkodó a (7) bekezdés szerinti szakmai konzultáción, képzésen, szakmai rendezvényen történő részvételi jogosultságról igazolást állít ki a továbbképzésre kötelezett részére, amelyet a továbbképzésre kötelezett hozzájárulása esetén neve, anyja neve, születési ideje és regisztrációs száma megadásával a továbbképzési évet követő január 31-ig bejelent a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztató szerint. A (7) bekezdés szerinti legfeljebb 2 kreditpont a továbbképzésre kötelezett továbbképzési kötelezettségébe a szakmai szervezet és a szakmai szerveződést működtető gazdálkodó bejelentése alapján számítható be.

 

(11) A (7)-(8) bekezdés alkalmazásában szakmai szervezet tagja az a természetes személy, aki a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek. A szakmai szervezet tagjának minősül az a természetes személy is, akinek foglalkoztatója a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek, feltéve, hogy foglalkoztatója nevében a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken jogosult részt venni.

 

(12) *  Ha a továbbképzésre kötelezett az adott továbbképzési évben valamely, 10/F. § szerint kreditpontra minősített – papír alapú vagy elektronikus – kiadványt vásárol, továbbképzési évenként a kiadvány minősítése során meghatározott kreditpont-értéke, de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül a minősített szakmai kiadvány megvásárlását legkésőbb a továbbképzési évet követő január 31-éig bejelenti, és a kiadvány megvásárlását igazolja.

 

(13) *  A (12) bekezdés szerinti igazolásként olyan – a kreditpontra minősített kiadvány vásárlásáról szóló – számla fogadható el, amely a minősített kiadvány egyértelmű beazonosítását (kiadás éve, kiadó, szerző, cím) lehetővé teszi, és a számla kiállításának dátuma a kiadvány elszámolhatósági időszakába esik. A kiadványért járó kreditpont a számla kiállításának dátuma szerinti továbbképzési évre számítható be. A számlán szereplő minősített kiadvány egyes példányai után legfeljebb három továbbképzésre kötelezett személy kérelmezheti a kreditpont elszámolását.

Előregisztrálok!Vissza